„Mesevilág” anyanyelvi tehetségműhely 

A 2020/2021-es nevelési évben induló „Mesevilág” anyanyelvi tehetségműhelybe a tehetségfejlesztő óvodapedagógus javaslatai alapján azonosítottuk be a tehetségígéretes gyermekeket. A két nagycsoportból 2-2 gyermek került beválogatásra, 3 lány és 1 fiú. 
Az anyanyelvi foglalkozások a játéktevékenységhez állnak legközelebb: a külsődleges (eszközhöz kötött vagy mozgásos) játék áthelyezése egy verbálisan konstruált képzeleti világba. Kiemelten fontos, hogy a gyermekek önkéntesen, belsőleg motiváltan vegyenek benne részt, és a tevékenységet belefeledkezés, oldottság, alkotásvágy, örömérzet kísérje. 

A tevékenységek fő célja magának az anyanyelvnek a megszerettetése: az óvodások mozgás-, kép- és történetéhségének kielégítése, a hallás utáni belső képalkotás és a személyes, közvetlen kommunikáció iránti igény kialakítása. Kooperálva az óvodában működő többi tehetségműhellyel, közös foglalkozások keretein belül egyes foglalkozások komplexen valósulnak meg. 

A tehetségműhely célja
A tevékenységek fő célja magának az anyanyelvnek a megszerettetése: az óvodások mozgás-, kép- és történetéhségének kielégítése, a hallás utáni belső képalkotás és a személyes, közvetlen kommunikáció iránti igény kialakítása. Kooperálva az óvodában működő többi tehetségműhellyel, közös foglalkozások keretein belül egyes foglalkozások komplexen valósulnak meg. 
 
További célok a műhelyfoglalkozások során: 
· Kapcsolatteremtés, csoportalakítás 
· Mesék folyamatos feldolgozása 
· Érzelmek verbális és metakommunikatív kifejezésének gyakorlása 
· Nyelvi kifejezőkészség fejlesztése 
· Hagyományőrzés adott mese feldolgozása által 
· Beszédpercepció fejlesztése 
· Az összetartozás élményének megélése 
· Anyanyelvünk szeretetére nevelés 
· Irodalmi élménynyújtás 
· Dramatikus interaktív mesélés és történetmondás módszereinek megismerése és mélyítése 
· Kreativitás kibontakoztatásának segítése 

A tehetségígéretes gyermekek személyiségének kibontakoztatását segítő légkör biztosítása. Az óvodai nevelés minden területét érintő komplexitás hatja át a műhelyfoglalkozásokat. 
 
Az érzelmi és szociális intelligencia fejlesztése: 
A tevékenységek lehetőséget kínálnak arra, hogy indulatos késztetéseiket, szorongásaikat képzeletben feldolgozzák: belső impulzusaikhoz adekvát nyelvi formát rendel, így indulataikat önmaguk számára kezelhetővé, környezetük felé kommunikálhatóvá teszik. A mesék és versek mágikus világa fenntartja és fejleszti a gyerekekben a tágabb környezet iránti bizalmat. A történetek szereplői révén viselkedési mintát vagy bizonyos viselkedésformákra magyarázatot kínálnak: fejlesztik a gyerekek empátiáját, erkölcsi tudatosságát, szociális érzékenységét. Az irodalmi tevékenység a maga külsőségeivel, rituáléival is fejleszti a csoporttudatot. 
 
A műhelyben felkínált tevékenységek segítik a beszédészlelés kialakítását, a beszédértés finomítását, a beszédaktivitás fokozását, a kommunikációs készségek elsajátítást, a szókincsbővítést, a mondatfonetikai eszközök, valamint a gesztusnyelv megfelelő alkalmazását. A folyamatos, koherens szöveg hallgatása révén feltámad igényük az összefüggések keresésére, megfigyelésére, és azok nyelvi tudatosítására. A mesei nyelvhasználat gyakran népi dialektust közvetít (pl. gyémánt félkrajcár, gömböc), amely a magyar nyelv legarchaikusabb rétegeit, ősi relációit közvetíti. 

 

Plangárné Hajdu Anita