Honlap testreszabása
készítette a honlap.hu

Közlemény

Közlemény

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde nyárlőrinci óvodájába a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor

A Kincskereső Óvoda és Bölcsődébe a 2021/2022. nevelési évre történő beiratkozás idejéről, az óvodai jogviszony létesítésével összefüggő eljárásról.
A Nyárlőrinc Községi Önkormányzat, mint a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde (6032 Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 11.) fenntartója, „A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról" szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 20.§ (1) bekezdése, illetve a 19/2021. (III.10.) EMMI rendelet alapján, az alábbi közleményt teszi közzé:

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a Kincskereső Óvoda és Bölcsőde nyárlőrinci óvodájába a 2021/2022. nevelési évre történő óvodai beiratkozásra az alábbi időpontban kerül sor:

 

2021. április 21-22 (szerda-csütörtök)
8.00 órától 16.00 óráig

Nyárlőrinc, Dózsa Gy. u. 11.

 

 

Amennyiben az érintett szülő/család egészségügyi helyzete erősen indokolja, a gyermek óvodai beiratkozása történhet a személyes találkozás kizárásával, online formában is. Ebben az esetben a gyermek óvodai beíratásához szükséges dokumentumok másolatát az intézmény e-mail címére, az ovoda.nyarlorinc@gmail.com címre kell a fenti időpontig eljuttatni.

Az okiratok eredetijének bemutatására 2021. szeptember 1-jén kerül sor.

A gyermek óvodai beíratásához szükséges közokiratok, dokumentumok:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a szülő személyi azonosító- és lakcímét igazoló hatósági igazolvány (személyi igazolvány, lakcímkártya)
 • a gyermek TAJ kártyája,
 • a gyermek anyakönyvi kivonata,
 • a kitöltött Jelentkezési lap
 • amennyiben a gyermek tartós beteg, az erről szóló igazolás
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a sajátos nevelési igényről, az erről szóló szakvélemény,
 • amennyiben gyermekük szakértői véleménnyel rendelkezik a beilleszkedési, tanulási, magatartási zavar megállapításáról, az erről szóló szakvélemény.

A már óvodába járó gyermeket nem kell beíratni!

Óvodába történő beíratásra köteles gyermek, illetve óvodába felvehető gyermek:

 • kötelező az óvodába beíratni azokat a gyermekeket, akik 2021. augusztus 31-ig betöltik a 3. életévüket.
 • Az óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

A Kincskereső Óvoda és Bölcsőde óvodájának felvételi körzete:

 • Nyárlőrinc község közigazgatási területe.
 • Az illetékességi és működési körön kívüli településekről, szabad kapacitás esetén vehető fel gyermek a köznevelési intézménybe.

Az óvodáztatási kötelezettség nem teljesítése esetén alkalmazható jogkövetkezmények:

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC. törvény 8.§ (2) bekezdése alapján

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt.

 A 2021/2022-es nevelési évben a 2018. augusztus 31-ig született gyermekek számára kötelező az óvodai beiratkozás.

Az a szülő vagy törvényes képviselő

 • aki a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeket kellő időben az óvodába nem íratja be,
 • akinek a szülői felügyelete vagy gyámsága alatt álló gyermeke ugyanabban az óvodai nevelési évben az iskolai életmódra felkészítő foglalkozásokról igazolatlanul a jogszabályban meghatározott mértékűnél többet mulaszt, szabálysértést követ el és 5000.-Ft-tól 150.000.-Ft-ig terjedő pénzbírsággal sújtható.

Az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai felvétele.


A Kincskereső Óvoda és Bölcsődébe felvehető integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek felvételénél a nevelési intézmény alapító okiratában foglaltak az irányadóak. Az alapító okirat tartalmazza, hogy az óvoda melyik sajátos nevelési igényű gyermek ellátására jogosult.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja, a jogorvoslati eljárás szabályai:

Az óvoda vezetője határozati formában közli a szülővel

 • az óvodai felvételi, átvételi vagy a kérelem elutasítására vonatkozó döntését.

Az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntés közlésének határnapja 2021. május 7.

A felvételi kérelem elutasítása esetén hozott határozat ellen a szülő a jegyzőnek címzett, de az óvoda vezetőjének átadott, írásba foglalt jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A jegyző a jogorvoslati kérelmet elbírálja és megteszi a szükséges intézkedést. A jogorvoslati kérelem benyújtásának határideje: a felvételi kérelem elutasításáról szóló határozat közlését követő 5 munkanapon belül.                                                                     

Almási Barbara

                                                                                               intézményvezető

 

ovodai-felvetel-iranti-kerelem.pdf

Vissza